Sprit & Vinleverantörsföreningen välkomnar den nya ANDTS-strategin men kritiska mot processen

|Nyhet
Sprit & Vinleverantörsföreningen välkomnar den nya ANDTS-strategin för 2021-2025. SVL anser att det behövs fler åtgärder för att styra försäljningen av alkohol från utlandet till den kontrollerade försäljningen i form av Systembolaget. SVL är också kritiska mot uteslutningen av branschen i de diskussioner som legat till grund för utformningen av strategin och mot processen att utse CAN till granskare av regeringens politik.

Den 22 mars publicerade regeringen ANDTS-strategin för 2021-2025, för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar. I den nya strategin finns fortsatta insatser för att motverka barn och ungdomars tillgång till alkohol. I det sammanhanget lyfter regeringen smuggling som något som är av yttersta vikt att stävja.

– Vi välkomnar att regeringen prioriterar insatser och arbetet med att minska den skadliga alkoholkonsumtionen i samhället, framför allt bland unga och riskgrupper. Däremot saknar vi konkreta åtgärder i strategin för att motverka smuggling och styra försäljningen av alkohol från utlandet till den kontrollerade försäljningen i form av Systembolaget.

I framtagandet av strategin har endast myndigheter och idéburna organisationer bjudits in till samtal för att ge inspel till den förnyade strategin.

– Vi är däremot kritiska till att regeringen uteslutit branschen i de diskussioner som legat till grund för utformningen av strategin. Att exkludera branschens erfarenheter och perspektiv framstår som kontraproduktivt. Branschen arbetar långsiktigt med egna initiativ som Alkoholgranskningsmannen, Drinkwise och Prata om alkohol för en mer socialt hållbar och måttfull alkoholkonsumtion. För att verka och säkerställa att missbruk motverkas för att skydda utsatta grupper ligger det i allas intresse att alla erfarenheter och all kunskap tas till vara, säger Anna De Geer, VD på Sprit & Vinleverantörsföreningen.

Inom ramen för styrning och organisation av Sveriges ANDTS-arbete offentliggjordes den 5 mars en förnyad överenskommelse mellan staten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) om fortsatt arbete på ANDTS-området. CAN får 64 miljoner kronor fördelat på 2021-2023 för att fortsätta det arbetet. Enligt överenskommelsen ska CAN senast den 1 mars 2023 lägga fram förslag till finansiering av den verksamhet bidraget avser de kommande tre därpå närmast följande verksamhetsåren.

– Att utse den privata föreningen CAN till utförare av regeringens politik är udda. Vidare är processen som resulterat i att denna förening fått stora summor skattemedel för att förverkliga regeringens politik märklig. Att CAN dessutom har i uppdrag att samla in den – för utvärderingen av politiken helt central – officiella statistiken är direkt olämpligt. På i stort sett alla andra områden står SCB eller en fristående myndighet för den statistiska uppföljningen av politiken. En liknande modell borde gälla även på alkoholområdet, säger Anna De Geer.

Propositionen i sin helhet går att hitta här.

Fler nyheter

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer