Frågor vi driver

SVL driver på för en positiv samhällsutveckling. Vi arbetar för hållbara förutsättningar för alkoholnäringen i Sverige. Det innebär att vi arbetar för goda affärsvillkor för våra medlemmar men också för att för att alkoholnäringen ska präglas av hållbarhet i hela värdekedjan – från import och tillverkning till marknadsföring och försäljning. Det handlar om en balans mellan goda villkor för branschen och ett ansvar för ett hållbart samhälle.

Läs mer om vår syn på den svenska alkoholpolitiken i dag i vår rapport
”En samtida och hållbar alkoholpolitik för Sverige”.

Lagstiftning och reglering

Vi arbetar för att lagar och regelverk ska utformas på så sätt att alkoholnäringen värnas. Vårt mål är att lagar och förordningar rörande alkoholhaltiga produkter ska ge våra medlemmar bästa möjliga förutsättning att bedriva sina verksamheter långsiktigt och hållbart.

Prioriterade lagstiftningsfrågor:

 • Punktskatter och moms
 • Reklam och marknadsföring
 • Remisser och utredningar
 • E-handel och distanshandel

Näringsfrämjande

SVL främjar hela näringens plats i det svenska samhället. Det gäller inte minst att värna vår plats på den svenska detaljhandelsmarknaden. Vårt arbete präglas av att lyfta och informera om branschens roll i den svenska ekonomin. Samtidigt motverkar vi kriminella verksamheter som försvårar våra förutsättningar att bedriva en hederlig produktion och distribution av alkoholhaltiga produkter.

Prioriterade näringsfrågor:

 • Relationen med Systembolaget
 • Samarbete med HORECA
 • Gränshandel och illegal införsel
 • Livsmedel och måltidskultur

Hållbarhet och Ansvar

SVL verkar för en hållbar samhällsutveckling. Vi tar ansvar för att vårt avtryck i samhället sker på ett hållbart sätt. Det gäller såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Ekonomisk hållbarhet. SVL värnar om god affärsetik och sunda affärskulturer, mot korruption och mutor. Detta genomsyrar vår verksamhet i såväl relationer med underleverantörer som Systembolaget.

Miljömässig hållbarhet. SVL värnar en hållbar miljö. Det gäller både närmiljö som klimat. Vi arbetar aktivt för att främja medlemmarnas, underleverantörernas och kundernas medvetenhet och kunskap om miljöpåverkan. Vi arbetar även för en effektiv resursanvändning och hållbara transporter. Vårt klimatarbete redovisas i vår Klimatrapportering.

Social hållbarhet. SVL värnar en icke-diskriminerande arbetsmiljö, med en god balans mellan kön, ålder, etnicitet och religion. Vi arbetar även aktivt för goda arbetsvillkor för medarbetare i alla led – från produktion till transport och försäljning.

Prioriterade hållbarhetsfrågor:

 • Hållbara arbetsförhållanden och villkor
 • Miljövänlig produktion och distribution
 • Personligt hållbar konsumtion
 • Affärsetik och antikorruption