Internationell samverkan

Alkoholbranschen verkar inom en gränsöverskridande näring med starka internationella kopplingar. Våra medlemmar påverkas i allra högsta grad av såväl nationell som EU-lagstiftning. Våra medlemmar verkar även i en internationell miljö vad gäller produktion och transporter. SVL arbetar aktivt med en rad organisationer och initiativ. I EU är SVL medlemmar i spiritsEurope och EFWSID. 2018 blev vi även som första svenska intresseorganisation medlemmar i amfori BSCI.

spiritsEUROPE

spiritsEUROPE är ett samarbetsorgan för europeiska tillverkare av sprit. Organisationen är alkoholnäringens röst i EU och arbetar för att förbättra villkoren för tillverkning, marknadsföring och försäljning av alkoholhaltiga drycker. Organisationen förespråkar självreglering som driver medlemsföretagen till att själva, utan lagstiftning, upprätthålla en hållbar alkoholnäring. Organisationen värnar sunda attityder kring alkohol genom att förespråka en ansvarsfull konsumtion.

European Federation of Wine and Spirits Importers and Distributors

Organisationen är en sammanslutning av sprit- och vinimportörer i Europa. Medlemskapet ger insyn i de regleringar och lagar som påverkar marknaden för alkoholhaltiga drycker. Genom föreningen ges även möjligheter till dialog med politiker och tjänstemän på EU-nivå om hur marknaden för vin och sprit kan ges bästa möjliga affärsvillkor.

CEEV – Comité Européen des Entreprises Vins

CEEV den europeiska branschföreningen som företräder den europeiska vinnäringen på EU nivå. Organisationens huvuduppdrag är att driva och engagera sig i frågor kopplade bland annat till EU:s vinförordning, livsmedels- och jordbrukspolitik, handelsavtal, livsmedelssäkerhet, närings- och innehållsdeklaration, forskning och utveckling inom vinnäringen samt hälsa och socialt ansvarstagande.