Vår verksamhet

Vår verksamhet drivs av ett kansli med stöd från Styrelsen samt representanter från medlemsföretagen.
Arbetet utförs och bereds i utskott eller arbetsgrupper enligt nedan:

Utskottet för kundkontakter

Utskottet arbetar för att alkoholnäringen ska ha rimliga och affärsmässiga villkor. Det innebär att utskottet ser över regelverket som styr kontakterna mellan marknaden och våra medlemmar. Gruppen ansvarar även för SVL:s relationer till Systembolaget samt till hotell och restaurang (HORECA). Inom kundutskottet hanteras frågor som rör sortiment, inköp, avtalsvillkor, hållbarhet, kvalitet och logistik.

Utskottet för samhällskontakter och socialt ansvar

Utskottet ansvarar för SVL:s opinionsbildande arbete och branschens gemensamma arbete för att driva frågor kring ansvarsfull alkoholkonsumtion. Vi arbetar med all slags opinionsbildning – från remisshantering till medierelationer och politikerkontakter. Vi lyfter frågor som rör gränshandel, illegal vidareförsäljning, attityder kring alkohol, konsumtion hos ungdomar och tillgänglighet. Vi värnar i synnerhet fyra alkoholfria zoner: ungdom, graviditet, trafik och arbete.

Kommunikation och medlemskontakter

Utskottet har till uppgift att upprätthålla en samlad kommunikation bland föreningens medlemmar. Det handlar om att utåt föra fram föreningens gemensamma syn på frågor som rör medlemmarnas verksamheter. Utskottet ansvarar även att informera medlemmarna om omvärldshändelser, trender och utvecklingen i branschen.

Producentfrågor inom SVL

SVL representerar även svenska producenter av alkoholhaltiga drycker och har således uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i produktionsfrågor på nationell och internationell nivå. Tillsammans med våra producerande medlemmar hanterar vi bland annat frågor kopplade till Spritförordningen 110/2008 och andra tekniska detaljer kopplade till regelverket. Vi för aktiv dialog med myndigheter och med politiken om regelförändringar i Sverige och på EU-nivå som rör produktion av alkoholhaltiga drycker och är remissinstans i frågor som är viktiga för näringen. SVL är medlemmar i de europeiska organisationerna SpiritsEurope och Comité de Vin (CEEV) som är samarbetsorgan för europeiska tillverkare av sprit respektive vin.