Vår organisation

SVL:s kansli består av VD Anna De Geer och Opinionsbildande projektledare Joel Furvik som i samverkan med branschkollegor och medlemsföretagen driver viktiga frågor för näringen. SVL:s styrelse tar också ett stort ansvar och är djupt engagerade i olika arbetsutskott. Vi är organiserade i fyra utskott med stöd av kompetenser och resurser från våra medlemsföretag.

SVL:s Styrelse består av ordförande och högst tio ordinarie ledamöter samt tio suppleanter. Ordföranden kan vara en neutral person, som inte kommer från något av SVL:s medlemsföretag. Styrelsen väljs av årsmötet. Varje ledamot och suppleant, liksom ordföranden, väljs på två år i taget. Det betyder att halva styrelsen väljs vid ett årsmöte. Detta ger kontinuitet i styrelsearbetet. 

SVL:s styrelse

SVL:s kansli