Vår organisation

Under 2024 består SVL:s kansli av opinionsbildande projektledare Joel Furvik som i samverkan med branschkollegor och medlemsföretagen driver viktiga frågor för näringen. Rekrytering av VD pågår. SVL:s styrelse tar också ett stort ansvar och är djupt engagerade i olika arbetsutskott. Vi är organiserade i tre utskott med stöd av kompetenser och resurser från våra medlemsföretag.

SVL:s Styrelse består av ordförande och högst tio ordinarie ledamöter samt tio suppleanter. Ordföranden är en neutral person, som inte kommer från något av SVL:s medlemsföretag. Styrelsen väljs av årsmötet. Varje ledamot och suppleant, liksom ordföranden, väljs på två år i taget. Det betyder att halva styrelsen väljs vid ett årsmöte. Detta ger kontinuitet i styrelsearbetet. 

SVL:s styrelse

SVL:s kansli