Utred smuggelspritens omfattning för monopolets skull

|Pressmeddelande

Den oregistrerade illegala handeln med sprit hotar att underminera trovärdigheten för det svenska detaljhandelsmonopolet menar en majoritet av Sveriges riksdagsledamöter. Slutsatsen är att det behövs tillsättas en utredning som klargör bland annat smugglingens omfattning. Så tolkar Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), resultatet av en ny undersökning.Med anledning av de senaste årens intensiva rapportering kring alkoholsmugglingen i Sverige samt kraven på utredning av den illegala handeln lät SVL ett oberoende undersökningsföretag ställa frågor till ledamöterna i Sveriges Riksdag om deras syn på förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken. Frågorna gällde om den ökade e-handeln med alkohol från utlandet utgör ett hot mot detaljhandelsmonopolet? Hur stor marknadsandel av spritkonsumtionen som Systembolaget bör ha för att inte trovärdigheten ska hotas? Hur ledamöterna ställer sig till att utreda omfattningen och konsekvenserna av den organiserade alkoholsmugglingen?


Undersökningen visar att 3 av 4 ledamöter anser att e-handeln med alkohol på sikt kan hota detaljhandelsmonopolet.


En klar majoritet av ledamöterna ser det som ett trovärdighetsproblem för alkoholpolitiken om huvuddelen av konsumtionen av sprit har andra källor än Systembolaget. På frågan hur stor marknadsandel av spritförsäljningen i Sverige ledamoten anser att Systembolaget måste ha för att detaljhandelsmonopolet ska anses som välfungerande och effektivt svarade 7 av 10 folkvalda att minst 70 procent av den inhemska spritmarknaden måste ligga hos Systembolagets försäljning för att monopolet ska kunna ses som välfungerande och effektivt.


Nästan en femtedel menade att det räcker med minst hälften av spritmarknaden. Vidare instämmer 59 procent av ledamöterna i att det bör tillsättas en utredning för att komma till klarhet i frågan om den organiserade alkoholsmugglingens omfattning och med vilka verktyg som den ska motverkas.


– En tolkning av detta är att Sveriges riksdag är väl medveten om de problem som den svenska modellen står inför inte minst vad gäller trovärdigheten i politiken. Redan idag uppskattar regeringens egna alkoholexperter att Systembolagets marknadsandel för spritdrycker motsvara cirka 45 procent av all spritkonsumtion. Det är klart att det skickar oroväckande signaler till beslutsfattarna, menar Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen och fortsätter:


– Ledamöterna vill se att den oregistrerade, ofta illegala, handeln med alkohol minskar, om inte annat för att rädda Systembolagets legitimitet. Det är därför inte förvånande att 59 procent av riksdagsledamöterna ställer sig bakom kraven på att tillsätta en utredning för att komma till klarhet i frågan om den organiserade alkoholsmugglingens omfattning och med vilka verktyg som den ska motverkas, säger Erika Nylander.


Om undersökningen: Ett oberoende undersökningsföretag genomförde under april-maj telefonintervjuer på uppdrag av SVL. Av de 349 ledamöterna nåddes 188 respondenter. 49 ledamöter valde att avstå från att svara efter det att avsändare, syfte och bakgrund beskrivits. Enkäten besvarades av totalt 139 personer vilket motsvarar ca 40 procent. Sett till partitillhörighet är fördelningen bland de svarande i linje med samtliga ledamöter, som dessutom har svarat anonymt.


Läs också debattartikel i bifogat pdf-dokument.

Fler nyheter

Höga betyg till Prata om Alkohols skolmaterial

|Nyhet

Prata om Alkohols återkommande lärarenkät visar att skolmaterialen motsvarar förväntningarna från användarna. Här följer några av resultaten: 93 % av Prata om Alkohols användare rekommenderar materialen till andra som jobbar i skolan. 91 % anser att Prata om Alkohols material kan påverka ungdomar att senarelägga … Läs mer

Anna De Geer lämnar VD-posten i SVL

|Nyhet

Styrelsen i SVL och Anna De Geer har i samråd enats om att Anna efter 7 år som VD för SVL avslutar sin anställning den 23 februari. Nu är det passande läge för ett nytt ledarskap. Anna De Geer har … Läs mer

Den 8/12/2023 träder nya regler om märkning av vin i kraft

|Nyhet

Från och med idag den 8 december ska allt vin och aromatiserat vin som produceras efter den 8 december 2023 och som säljs på den europeiska marknaden märkas med kalorier och allergener direkt på flaskan. Ingrediens- och näringsdeklaration kan däremot … Läs mer