Utred smuggelspritens omfattning för monopolets skull

|Pressmeddelande

Den oregistrerade illegala handeln med sprit hotar att underminera trovärdigheten för det svenska detaljhandelsmonopolet menar en majoritet av Sveriges riksdagsledamöter. Slutsatsen är att det behövs tillsättas en utredning som klargör bland annat smugglingens omfattning. Så tolkar Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), resultatet av en ny undersökning.Med anledning av de senaste årens intensiva rapportering kring alkoholsmugglingen i Sverige samt kraven på utredning av den illegala handeln lät SVL ett oberoende undersökningsföretag ställa frågor till ledamöterna i Sveriges Riksdag om deras syn på förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken. Frågorna gällde om den ökade e-handeln med alkohol från utlandet utgör ett hot mot detaljhandelsmonopolet? Hur stor marknadsandel av spritkonsumtionen som Systembolaget bör ha för att inte trovärdigheten ska hotas? Hur ledamöterna ställer sig till att utreda omfattningen och konsekvenserna av den organiserade alkoholsmugglingen?


Undersökningen visar att 3 av 4 ledamöter anser att e-handeln med alkohol på sikt kan hota detaljhandelsmonopolet.


En klar majoritet av ledamöterna ser det som ett trovärdighetsproblem för alkoholpolitiken om huvuddelen av konsumtionen av sprit har andra källor än Systembolaget. På frågan hur stor marknadsandel av spritförsäljningen i Sverige ledamoten anser att Systembolaget måste ha för att detaljhandelsmonopolet ska anses som välfungerande och effektivt svarade 7 av 10 folkvalda att minst 70 procent av den inhemska spritmarknaden måste ligga hos Systembolagets försäljning för att monopolet ska kunna ses som välfungerande och effektivt.


Nästan en femtedel menade att det räcker med minst hälften av spritmarknaden. Vidare instämmer 59 procent av ledamöterna i att det bör tillsättas en utredning för att komma till klarhet i frågan om den organiserade alkoholsmugglingens omfattning och med vilka verktyg som den ska motverkas.


– En tolkning av detta är att Sveriges riksdag är väl medveten om de problem som den svenska modellen står inför inte minst vad gäller trovärdigheten i politiken. Redan idag uppskattar regeringens egna alkoholexperter att Systembolagets marknadsandel för spritdrycker motsvara cirka 45 procent av all spritkonsumtion. Det är klart att det skickar oroväckande signaler till beslutsfattarna, menar Erika Nylander, vd för Sprit & Vinleverantörsföreningen och fortsätter:


– Ledamöterna vill se att den oregistrerade, ofta illegala, handeln med alkohol minskar, om inte annat för att rädda Systembolagets legitimitet. Det är därför inte förvånande att 59 procent av riksdagsledamöterna ställer sig bakom kraven på att tillsätta en utredning för att komma till klarhet i frågan om den organiserade alkoholsmugglingens omfattning och med vilka verktyg som den ska motverkas, säger Erika Nylander.


Om undersökningen: Ett oberoende undersökningsföretag genomförde under april-maj telefonintervjuer på uppdrag av SVL. Av de 349 ledamöterna nåddes 188 respondenter. 49 ledamöter valde att avstå från att svara efter det att avsändare, syfte och bakgrund beskrivits. Enkäten besvarades av totalt 139 personer vilket motsvarar ca 40 procent. Sett till partitillhörighet är fördelningen bland de svarande i linje med samtliga ledamöter, som dessutom har svarat anonymt.


Läs också debattartikel i bifogat pdf-dokument.

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer