Ny rapport från SVL om svensk alkoholpolitik

|Nyhet
Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, har gett förre detta försvarsministern och riksdagsledamoten Mikael Odenberg i uppdrag att skriva en rapport om Monopolets roll i alkoholpolitiken. SVL har till syfte att med denna rapport stimulera till en dialog om hur rollfördelningen i den svenska alkoholpolitiken kan blir mer ändamålsenlig och utvecklas för att bättre stödja de alkoholpolitiska målen, som SVL står bakom. Rapporten är en kartläggning över alkoholpolitikens utformning, särskilt vad avser roller och ansvar i allmänhet och den rollen Systembolaget/monopolet kommit att få i synnerhet. 

I sin rapport konstaterar Mikael Odenberg att det finns skäl att fundera över hur styrningen av svensk alkoholpolitik egentligen fungerar. Han menar att alkoholpolitiken i Sverige kommit att formas alltmer av Systembolaget AB, snarare än av staten. Systembolaget bedriver inte bara försäljning av alkohol, utan svarar också för information, forskningsfinansiering och samhällspåverkan inklusive lobbying gentemot beslutsfattarna samtidig som man begränsar statistiken över alkoholförsäljningen, som är ett viktigt beslutsunderlag för politiker och beslutsfattare. 

Utifrån rapporten har SVL fyra policyförslag kring svensk alkoholpolitik: 

  • Statistik – Insamling av statistik bör ligga på en fristående myndighet
  • Utvärdering – Regelbunden utvärdering av alkoholpolitikens effektivitet bör bli ett uppdrag till ett fristående statligt organ. 
  • Forskning – Forskningsfinansiering på alkoholområdet bör ske helt utan koppling till Systembolaget och i linje med hur statliga anslag till forskning fördelas på andra områden 
  • Information – Uppdraget att informera om alkoholens risker, om utformningen av alkoholpolitiken och motiven för denna bör primärt vara en uppgift för en annan aktör än Systembolaget. 

SVL stödjer monopolet och ser Systembolagets ensamrätt som ändamålsenlig men vi ser skäl att se över hur styrningen av svensk alkoholpolitik fungerar och därför vill vi fördjupa dialogen med såväl politiker som Systembolaget kring hur monopolet kan få rätta förutsättningar från politiken att möta framtidens utmaningar och krav från konsumenter och omvärlden. 

Rapporten i sin helhet går att hitta här.

Fler nyheter

Oxfam-rapport om arbetsförhållanden på italienska vingårdar

|Nyhet

Sprit & Leverantörsföreningen, SVL, är den svenska branschföreningen för importörer och producenter av vin och sprit. För oss som branschförening och för våra medlemmar är det en självklarhet att alla som är involverade i leverantörskedjan ska ha en säker arbetsplats, … Läs mer

Nya initiativ från Prata om Alkohol

|Nyhet

Prata Om Alkohol är ett utbildningsinitiativ som rymmer skolmaterial, särskilda projekt och aktiviteter. Initiativet togs 2006 av SVL och drivs sedan 2011 i samverkan med Sveriges Bryggerier. Prata Om Alkohol har som syfte att senarelägga ungdomars eventuella alkoholdebut och att … Läs mer

En omarbetad ANDTS-strategi behöver fler konkreta åtgärder

|Nyhet

Igår tisdag den 15/6 beslöt riksdagen att avslå regeringens förslag till ny ANDTS-strategi för perioden 2021-2025. Riksdagen har tillkännagivit till Regeringen att de bör återkomma med ett förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi. Sprit & Vinleverantörsföreningen vill att regeringen snabbt … Läs mer