SVL:s medskick till nya socialministern om alkoholpolitiken

|Kommentar

I samband med regeringsförklaringen meddelade Ulf Kristersson idag vilka som blir ministrar i den nya regeringen. Ny socialminister med bl.a. ansvar för alkoholpolitiken blir Jakob Forssmed (KD). Från branschens sida välkomnar vi Jakob Forssmed till sin nya post och vi ser framemot en nära och lösningsorienterad dialog med den nya regeringen i syfte att stärka attraktiviteten och relevansen hos den kontrollerade försäljningskanalen. Därför ser vi en rad åtgärder som den nya Regeringen bör vidta för en mer samtida och ändamålsenlig alkoholpolitik.

Under många år har utgångspunkten för svensk alkoholpolitik varit att tillgången på alkohol ska begränsas. Politiken har fokuserat på att begränsa hur mycket alkohol som konsumeras totalt i samhället i en föreställning av att politiker kan styra hur mycket och på vilket sätt människor i allmänhet konsumerar alkohol. Den föreställningen är felaktig och har dessutom fört med sig att allt för lite uppmärksamhet har ägnats åt att begränsa den försäljning och den konsumtion som är särskilt skadlig.

För att alkoholpolitiken ska bli mer samtida och ändamålsenlig bör den nya Regeringen omgående tillsätta två utredningar kring den svenska alkoholpolitiken:

  • Behovet av en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken
    Sedan februari 2022 finns ett tillkännagivande av en riksdagsmajoritet om behovet av en bred utvärdering av svensk alkoholpolitik. Då svensk alkoholpolitik är utformad i en tid med andra dryckes- och inköpsmönster än vad vi ser idag behöver bör utvärderingen genomföras i syfte att skapa en ändamålsenlig och samtida alkoholpolitik. En sådan utvärdering bör undersöka hur vi mest effektivt når de personer som har störst problem med alkohol utan att begränsa tillgängligheten för den breda majoriteten av konsumenter; låg- till medelkonsumenter. Utvärderingen bör även pröva om ett nytt mål för alkoholpolitiken skulle kunna vara att öka Systembolagets andel av den alkohol som konsumeras.
  • En ny införselutredning för en genomtänkt skattepolitik
    Det är i år 17 år sedan den senaste införselutredningen genomfördes och vi står inför andra utmaningar idag jämfört med 2005. För att bättre motverka illegal smuggling och införsel och för att Systembolaget ska få en ökad marknadsandel behövs en ny utredning som kan belysa helheten. En ny införselutredning bör framför allt se över sambandet mellan höjda skattenivåer och höjda skatteintäkter samt se över skattens effekter på den registrerade/oregistrerade anskaffningen av alkohol. Innan en sådan utredning är genomförd bör det inte göras några höjningar av skatten på alkohol.

Andra åtgärder den svenska Regeringen bör vidta för en mer samtida och ändamålsenlig alkoholpolitik är:

  • Ökad tillgänglighet via den kontrollerade kanalen genom bland annat utökade öppettider samt utökade möjligheter för Systembolaget att bedriva detaljhandel på nätet
  • Motverka den illegala alkoholinförseln genom skärpta straff för alkoholsmuggling och ökade resurser till Tullverket för att möjliggöra fler införselkontroller
  • Renodla Systembolagets uppdrag genom att bland annat säkerställa att forskningsfinansiering på alkoholområdet sker oberoende och helt utan koppling till Systembolaget
  • Insamling av statistik bör ligga på en fristående myndighet i stället för att vara ett uppdrag för Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)

Fler nyheter

SVL i Almedalen 2024

|Nyhet

Den 25 juni börjar årets upplaga av Almedalsveckan. SVL är på plats och arrangerar i år två egna seminarier. Ett om e-handel med alkohol som arrangeras av Verian och SVL, samt ett om alkoholskattehöjningen 2023. Båda seminarierna äger rum den … Läs mer

Höjd alkoholskatt ger inte önskade effekter

|Pressmeddelande

Den 1 januari 2023 höjdes alkoholskatten. Det uttalade syftet med höjningarna var att finansiera satsningar på försvaret och att stärka folkhälsan. Mot bakgrund av detta har Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) låtit HUI Research genomföra en analys av skattehöjningens effekter på … Läs mer

Swedwatch-rapport om arbetsförhållanden på sydafrikanska vingårdar

|Kommentar

Organisationen Swedwatch publicerade idag (17/6) en rapport där de har kartlagt riskerna för säsongsarbetare i den sydafrikanska vinproduktionen. De risker som lyfts fram rör diskriminering, hot om våld och undermåliga arbetsförhållanden. SVL välkomnar Swedwatch rapport om arbetsvillkor i den sydafrikanska … Läs mer

SVL:s kommentar om gårdsförsäljning

|Kommentar

Idag den 5 juni meddelade regeringen att de under juli månad avser att besluta om ett förslag om gårdsförsäljning som ska skickas till Lagrådet och notifieras till EU-kommissionen. Från att förslaget notifieras till EU-kommissionen har kommissionen och EU:s medlemsstater 3 … Läs mer