Riskfyllt förslag – idag går remisstiden ut för yttrande om alkoholskatten

|Pressmeddelande

Idag löper remisstiden ut för de myndigheter och andra remissinstanser som blivit ombedda av regeringen att lämna synpunkter på förslagen om bland annat höjd alkoholskatt från och med 2012. Sprit och Vinleverantörsföreningens (SVL) menar att förslagets konsekvensutredning brister på flera punkter. Framför allt genom att inte tillräcklig utsträckning beröra effekterna av en ökad privatinförsel och fortsatt ökad alkoholsmuggling, vilket blir följden av att prisskillnaden till Tyskland och Danmark ökar.

Förslaget avser en skattehöjning på vin m.m. med 12,7 procent liksom en höjd skatt på sprit med 5 procent. Bakom förslaget står det övergripande målet att främja folkhälsan, men det utgör även en delfinansiering av regeringens reformambitioner inom skatteområdet. En höjning av skatten på vin och mellanklassprodukter är tänkt att medföra offentligfinansiella nettointäkter på 728 miljoner kronor år 2012 medan en höjning av skatten på spritdrycker med 5 procent ska medföra nettointäkter på 107 miljoner kronor.

– Om förslaget skulle gå igenom skulle det driva fram ökat utlandsköp av alkohol och ökad smuggeltrafik. Samtidigt som den kontrollerade försäljningen och Systembolagets marknadsandel kommer att minska ytterligare. Det är mycket förvånande att regeringen lämnar ifrån sig ett förslag som inte redogör för hur dessa effekter kommer att slå på Systembolagets ställning, men också på Tull- och Polismyndighetens arbete. I förslaget bedöms snarare att inga sådana effekter kommer att uppstå, säger Erika Nylander, vd för SVL.

– Här kan vi ta Norge som ett varnande exempel. Vid årsskiftet höjde norrmännen sina alkoholskatter med 5 procent. Reaktionerna blev omedelbara. Efter första kvartalet har den kontrollerade alkoholförsäljningen sjunkit med 11 procent, försäljningen av sprit med hela 15 procent. Detta talar för att trovärdigheten i regeringens förslag brister, både vad gäller förhoppningen om ökade skatteintäkter men också effekterna för myndigheter som Tullverket, Polisen och andra myndigheter som direkt berörs av ökad kriminalitet och organiserad brottslighet, säger Erika Nylander.

Gränshandeln med alkoholprodukter har ökat dramatiskt under senare år, visar branschorganisationens gränshandelsindex. Samtidigt som Tullens beslag av smuggelsprit under 2010 ökade med 62 procent jämfört med året innan. Parallellt med detta minskar Systembolagets spritförsäljning, vilket bara är ytterligare ett tecken på att den okontrollerade alkoholmarknaden växer sig starkare. Det är ett faktum som oroar allt fler.

–  SVL ansluter sig till de röster som höjts under senaste tiden för att regeringen bör tillsätta en utredning om den illegala alkoholinförselns omfattning och effekter på svensk alkoholkonsumtion. Det är glädjande att det idag tycks finnas en bred majoritet i riksdagen för att utreda frågan innan några eventuella justeringar av alkoholskatten genomförs, säger Erika Nylander.

För frågor: 08-762 76 25

Fler nyheter

2023 års undersökning om e-handeln med alkohol

|Pressmeddelande

E-handeln med alkoholhaltiga drycker följer övrig e-handel och minskar, visar den senaste e-handelsundersökningen genomförd av Kantar Public på uppdrag av Sprit & Vinleverantörsföreningen. Samtidigt ökar konsumenternas intresse för att prova e-handel av alkohol. Undersökningen, som genomfördes av Kantar Public i … Läs mer

SVL firade 25 år!

|Nyhet

I 25 år har Sprit & Vinleverantörsföreningen således varit den samlande rösten för dryckesbranschen i Sverige. Det firade vi med en inspirerande eftermiddag den 27 april tillsammans med inbjudna gäster från såväl branschen, politiken som näringslivet. Vi hade glädjen att … Läs mer