Riskfyllt förslag – idag går remisstiden ut för yttrande om alkoholskatten

|Pressmeddelande

Idag löper remisstiden ut för de myndigheter och andra remissinstanser som blivit ombedda av regeringen att lämna synpunkter på förslagen om bland annat höjd alkoholskatt från och med 2012. Sprit och Vinleverantörsföreningens (SVL) menar att förslagets konsekvensutredning brister på flera punkter. Framför allt genom att inte tillräcklig utsträckning beröra effekterna av en ökad privatinförsel och fortsatt ökad alkoholsmuggling, vilket blir följden av att prisskillnaden till Tyskland och Danmark ökar.

Förslaget avser en skattehöjning på vin m.m. med 12,7 procent liksom en höjd skatt på sprit med 5 procent. Bakom förslaget står det övergripande målet att främja folkhälsan, men det utgör även en delfinansiering av regeringens reformambitioner inom skatteområdet. En höjning av skatten på vin och mellanklassprodukter är tänkt att medföra offentligfinansiella nettointäkter på 728 miljoner kronor år 2012 medan en höjning av skatten på spritdrycker med 5 procent ska medföra nettointäkter på 107 miljoner kronor.

– Om förslaget skulle gå igenom skulle det driva fram ökat utlandsköp av alkohol och ökad smuggeltrafik. Samtidigt som den kontrollerade försäljningen och Systembolagets marknadsandel kommer att minska ytterligare. Det är mycket förvånande att regeringen lämnar ifrån sig ett förslag som inte redogör för hur dessa effekter kommer att slå på Systembolagets ställning, men också på Tull- och Polismyndighetens arbete. I förslaget bedöms snarare att inga sådana effekter kommer att uppstå, säger Erika Nylander, vd för SVL.

– Här kan vi ta Norge som ett varnande exempel. Vid årsskiftet höjde norrmännen sina alkoholskatter med 5 procent. Reaktionerna blev omedelbara. Efter första kvartalet har den kontrollerade alkoholförsäljningen sjunkit med 11 procent, försäljningen av sprit med hela 15 procent. Detta talar för att trovärdigheten i regeringens förslag brister, både vad gäller förhoppningen om ökade skatteintäkter men också effekterna för myndigheter som Tullverket, Polisen och andra myndigheter som direkt berörs av ökad kriminalitet och organiserad brottslighet, säger Erika Nylander.

Gränshandeln med alkoholprodukter har ökat dramatiskt under senare år, visar branschorganisationens gränshandelsindex. Samtidigt som Tullens beslag av smuggelsprit under 2010 ökade med 62 procent jämfört med året innan. Parallellt med detta minskar Systembolagets spritförsäljning, vilket bara är ytterligare ett tecken på att den okontrollerade alkoholmarknaden växer sig starkare. Det är ett faktum som oroar allt fler.

–  SVL ansluter sig till de röster som höjts under senaste tiden för att regeringen bör tillsätta en utredning om den illegala alkoholinförselns omfattning och effekter på svensk alkoholkonsumtion. Det är glädjande att det idag tycks finnas en bred majoritet i riksdagen för att utreda frågan innan några eventuella justeringar av alkoholskatten genomförs, säger Erika Nylander.

För frågor: 08-762 76 25

Fler nyheter

SVL publicerar branschriktlinjer för provsmakning av vin- och spritdrycker

|Pressmeddelande

Alkohollagen ger kommunerna möjlighet att bevilja tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker för framför allt producenter av alkoholdrycker. Lagstiftningen saknar dock tydliga definitioner av vad som avses med provsmakning vilket lett till att lagen tillämpas olika runtom i landet. För att … Läs mer

Senaste rapporten från Dryckesbranschens Klimatinitiativ (DKI)

|Nyhet

I Dryckesbranschens Klimatinitativ rapporterar 58 dryckesleverantörer sina utsläpp, och därmed sitt klimatavtryck. Nu finns rapporten för 2022 tillgänglig, där vi bland annat ser en omställning till klimateffektiva transporter. 100% resurseffektiva och fossilfria inrikes transporter samt en ökande andel fossilfria transporter … Läs mer

Högsta domstolen friar Winefinder – fritt fram för distansförsäljning

|Pressmeddelande

Idag den 7 juli meddelade Högsta domstolen att Winefinder frias i målet Systembolaget/Winefinder där de anklagades för olovlig försäljning till svenska konsumenter. Domen innebär att distansförsäljning av alkoholhaltiga drycker till svenska konsumenter från annat EU-land nu är tillåtet. – Efter … Läs mer

Höstens AGM-utbildningar i ansvarsfull alkoholreklam

|Nyhet

Alkoholgranskningsmannen (AGM) håller varje år utbildningar i ansvarsfull marknadsföring av alkohol. Där går man igenom det juridiska regelverket samt branschens egenåtgärdsprogram enligt egna rekommendationer. På utbildningen diskuteras även verkliga exempel på övertramp för att på så sätt omsätta regelverket i … Läs mer