Vårt ansvar

SVL är alkoholnäringens främsta representant i samhället. Vi är branchens röst i debatter, seminarier och genom media. Vi är också remissinstans till myndigheter. Vi interagerar både med folkhälsosverige och med nöjesindstrin. Vi tar de svåra diskussionerna kring missbruk, riskbruk och ungdomsdrickande.  Vi bemöter frågor om tillsatser och bekämpningsmedel. Vi diskuterar återvinning. Vi gör det därför att vi anser att alkoholnäringen både kan – och bör – ta ett ansvar samt vara delaktig i debatten.

Socialt ansvarstagande och en etiskt korrekt affärskultur är en självklarhet i modernt företagande. Man kan se det ur tre aspekter: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.

Ekonomiskt ansvarstagande handlar normalt om ett företags affärsetik, exempelvis hur man agerar på marknaden, policy mot mutor och de krav man ställer till sina underleverantörer, men också hur man följer upp så att underleverantörerna agerar i sin tur. Som medlem i SVL förbinder sig företaget att följa föreningens riktlinjer för god affärssed. Dessa förtydligar hur man ska agera i relationerna med Systembolaget, med innehavare av serveringstillstånd samt med andra medlemsföretag.

Miljömässigt ansvarstagande handlar om hur företagen i vår bransch agerar för långsiktig hållbarhet ur miljösynpunkt. Det är vårt ansvar att främja företagets, kundernas och underleverantörers medvetenhet om hur vi påverkar miljön. Men också om hur resurser utnyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Till exempel arbetar SVL genom sitt ägande i Svensk Glasåtervinning (SGÅ) för att så stor andel som möjligt av glasflaskorna återvinns på återvinningsstationerna.

Socialt ansvarstagande handlar oftast om att man ska säkerställa goda arbetsmiljöer, till exempel med en bra balans mellan kön, olika åldrar, etnicitet och religioner samt att arbeta mot diskriminering. Samhällsengagemanget som ligger i botten av det sociala ansvarstagandet varierar självklart beroende på företag och sektor i näringslivet. Inom SVL lever frågan genom dialog och kontakter med andra samhällsaktörer som berör frågan. En mycket viktig samtalspartner i det arbetet är givetvis Systembolaget.

SVL driver flera initiativ med syfte att stärka näringens ansvar. Initiativen täcker allt från produktionprocessen över marknadsföring och försäljning till konsumtion. Vi berättar mer om det nedan:

God affärssed

SVL har antagit en etisk kod för sina medlemsföretags uppträdande på marknaden. Reglerna skall ses som ett uttryck för föreningens värderingar och är betingad av att det finns ett allmänt behov av en etisk kod i en organisation och att det finns ett särskilt behov när man verkar på en monopolmarknad.

Läs mer: SVLs DEFINITION AV GOD AFFÄRSSED

Ansvar i leverantörsledet

SVL:s medlemmar handlar med varor från många delar av världen och sysselsätter ett stort antal människor både i Sverige och utomlands. För oss är det självklart att ta ansvar för verksamheten och människorna som berörs därav. Därför är SVL en drivande dialogpartner till Systembolaget vad gäller CSR-frågor. Därför är olika hållbarhetsfrågor återkommande teman på föreningens seminarier och utbildningar.

 

agm

AGM

Alkoholleverantörernas Granskningsman (AGM) är en del av alkoholnäringens egenåtgärdssystem och ett organ för att bevaka att företagen i branschen håller en hög etisk nivå i all marknadskommunikation samt att de följer riktlinjerna för marknadsföring som fastställts av branschen.

Bakom AGM står SVL och Sveriges Bryggerier. Tillsammans med Sveriges Annonsörer och Sveriges Marknadsförbund har vi också tagit fram de riktlinjer som ska stimulera till ökad efterlevnad i företagen; Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker.

AGM är alltså ingen myndighet utan en funktion skapad av branschen själv. Vem som helst kan helt anonymt anmäla det som uppfattas som övertramp i marknadsföring för alkohol. AGM:s utlåtanden publiceras regelbundet på den egna hemsidan (www.alkoholgranskningsmannen.se).

Syftet med AGM är att näringen snabbt ska reagera och korrigera det som kan vara fel. Ärenden utanför vår räckvidd, eller om en anmälan redan gjorts till tillsynsmyndigheten, hanteras dock av Konsumentombudsmannen, KO. AGM arbetar också proaktivt med medlemsföretagen och ger råd och rekommendationer i förväg. Detta garanterar emellertid inte att frågan ändå kan prövas av KO.

Tack vare AGM och rekommendationerna är kunskapen om regelverket och viljan att göra rätt hög bland SVLs medlemmar. En viktig del i detta är de utbildningar i marknadsföring som AGM anordnar. Varje år utbildas 150 till 200 personer inom medlemsföretagen.

Totalt stärker AGMs aktiviteter den grundläggande tanken om att självreglering är ett verktyg som verkligen fungerar. Branschen vill göra rätt – och gör också det. Genom delaktighet och eget ansvar ökar också kunskapen inom branschen som helhet.

Kommentar till Konsumentverkets nya riktlinjer från 1 oktober 2016!

Sedan 1 oktober har KO antagit nya riktlinjer. AGM och branschen har haft synpunkter på dessa och fört dialog med myndigheten sedan de först presenterades 2015. Vi har kunnat uppnå en större samsyn, dock inte på alla punkter. Detta föranleder emellertid att vi kommer att uppdatera våra riktlinjer under 2017.

 

Drinkwise

Genom Drinkwise.se tydliggör SVL de områden som bör vara alkoholfria samt delar med sig av information som pekar på vikten av ett hälsosamt förhållande till alkohol.

Drinkwise.se är det svenska bidraget i en europeisk satsning där näringen tar ett ansvar för konsumentinformation. Här samlas fakta kring alkohol och hälsa samt länkar till intressanta och viktiga hemsidor. Genom samverkan och dialog, både inom näringen och i övriga samhället, vill vi verka för sunda attityder till alkohol. Man kan ta del av konsumentsidor från övriga EU-länder på responsibledrinking.eu.

 

poa

Prata om Alkohol

Prata Om Alkohol är ett utbildningsinitiativ som rymmer både skolmaterial och särskilda projekt och aktiviteter. Det startades 2006 av Sprit och Vinleverantörsföreningen och drivs sedan 2010 i samverkan med Sveriges Bryggerier.

Prata Om Alkohol har som syfte att skjuta upp unga personers eventuella alkoholdebut och att ge dem ett ansvarsfullt förhållningssätt till alkohol. Prata Om Alkohol bygger på opinionsbildning och dialog, därför att det är så mycket effektivare än pekpinnar och lagstiftning när man vill förändra attityder kring alkohol och drickande.

Materialet är författat av en läkare och tre erfarna pedagoger och läromedelsförfattare genom företaget Kunskapskraft & Media, som är experter på värderingsfrågor i skolan. Idag har Prata Om Alkohol beställts av 75 procent av alla högstadier och gymnasier i Sverige.

Men Prata Om Alkohol är så mycket mer än ett skolmaterial. Sedan 2007 finns en årlig novelltävling som riktar sig till de ungdomar som Prata Om Alkohol vill nå. I novelltävlingen får de skriva egna berättelser, verkliga eller fiktiva, på temat ungdomar och alkohol. Intresset för novelltävlingen ökar stadigt. Vid starten 2007 kom det in 600 bidrag. De senaste åren har antalet bidrag varit runt 1000. I juryn sitter flera namnkunniga personer från kultur- och författarvärlden. Novellerna trycks årligen upp i en samling och har beställts i över 16 000 exemplar.

Berätta för 100 andra är en reklamtävling som riktar sig till samma målgrupp. I reklamform berättar ungdomarna för andra om riskerna och konsekvenserna med alkohol. Temat i tävlingen varierar, men har de senaste åren fokuserat på trafik genom ett samarbete med Trafikverket. Målet är att vara så kreativ som möjligt och man kan använda sig av allt från affischer och klistermärken till You tube-filmer. I juryn sitter personer från reklamvärlden och MTV.

Sedan 2017 samarbetar PoA även med Aftonbladet TV/BOOM för att lyfta frågor kring ungdomar och alkohol kring valborg. Syftet är att uppmärksamma konsekvenser som alkohol kan bära med sig när unga dricker alkohol och få dem att avstå fram till 18 år. 2018 medverkar influencers Felicia Aweklev och Sara Songbird i denna kampanj inför valborg. Se den och sprid den!