Vad tycker Kristdemokraterna om svensk alkoholpolitik?

På denna sida redovisas hur Kristdemokraterna ställer sig i de alkoholpolitiska frågor som SVL skickat ut till samtliga partier inför valet 2022. Fråga 4-8 är slutna frågor där det fetmarkerade är det alternativ som partiet svarat.

Frågor

 1. Bör den svenska alkoholpolitiken förändras / utvecklas?

För Kristdemokraterna är det viktigt att alkoholpolitiken i enlighet med de nationella målen vilar på en solidarisk, restriktiv och folkhälsobaserad grund. I en föränderlig tid är det rimligt med en översyn av svensk alkoholpolitik för att säkerställa att de nationella målen efterlevs.

 1. Hur bör den illegala införseln av alkohol motverkas?

Kristdemokraterna värnar en restriktiv alkoholpolitik som via punktskatter gör alkohol dyrare än andra drycker och varor. Detta måste balanseras mot risken att införseln till landet ökar.

 1. Bör Systembolagets uppdrag renodlas? Ex. att flytta Systembolagets ansvar för forskningsfinansiering och/eller informationsansvar.

I Systembolagets samhällsuppdrag ingår att informera om alkoholens skadeverkningar. Både forskning och informationsansvar ska präglas av hög kvalitet. Genom Systembolagets alkoholforskningsråd säkerställs att en oberoende peer-reviewgranskning för tilldelade anslagsmedel ges till projekt av hög kvalitet.

 1. Skatten på alkohol bör ej höjas 2023 eller 2024 då det finns en stor risk att den illegala införseln av alkohol till Sverige ökar
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot 
 2. Systembolaget bör ges utökade öppettider i syfte att bibehålla monopolets relevans och attraktivitet hos svenska konsumenter.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot 
 3. En ny införselutredning bör tillsättas.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 4. Systembolaget bör ges möjligheter för ökad e-handel i syfte att göra Systembolagets e-handel konkurrenskraftig gentemot övriga aktörer.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 1. En bred utvärdering av svensk alkoholpolitik bör genomföras för att göra den ändamålsenlig över tid och anpassa den till dagens krav och konsumtionsmönster.
  1. Instämmer helt
  2. Instämmer delvis
  3. Varken instämmer eller instämmer inte
  4. Instämmer inte helt / delvis emot
  5. Instämmer inte alls / helt emot
 2. Är det något övrigt ni vill framhålla?

Kristdemokraterna vill ha ett samhälle där alla ska kunna växa upp och leva utan risk att skadas på grund av eget eller andras bruk av alkohol. Utifrån ett solidariskt och folkhälsobaserat perspektiv står vi därför upp för Sveriges restriktiva alkoholpolitik.