Om SVL

Om SVL

Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, är en branschorganisation för svenska importörer och tillverkare av vin och spritdrycker.

SVL bildades 1998 och består av medlemsföretag som tillsammans representerar över 90 procent av den legala vin- och spritmarknaden i Sverige. SVL:s medlemsföretag säljer sina produkter till Systembolaget och företag som har serveringstillstånd.

Föreningens syfte är att tillvarata och främja branschens gemensamma intressen. SVL företräder branschen i möten med Systembolaget, myndigheter, beslutsfattare, organisationer och massmedia.

Genom dialog, informationsöverföring och ett aktivt samhällsengagemang arbetar vi för affärsmässiga branschvillkor och en modern alkoholpolitik.

Vad gör Sprit & Vinleverantörsföreningen?

SVL erbjuder:

  • Inspirerande seminarier och mötesplatser där medlemmarna kan nätverka med kollegor.
  • Affärsrelevant kunskap genom statistik och rapporter som på olika sätt berör marknaden, samhället, politiken och den allmänna utvecklingen inom branschen.
  • Skräddarsydda utbildningar i aktuella ämnen, exempelvis lagar och förordningar rörande alkoholhaltiga drycker och marknadsföring av dessa, CSR-frågor, kvalitetssäkring med mera.
  • Löpande information genom nyhetsbrev om branschen och relaterade frågor.

Vår vision

SVL verkar för en samtida alkoholpolitik, hållbara affärsvillkor för branschen och sunda attityder till alkohol och konsumtion.

Vårt engagemang

SVL:s organisation består av SVL:s styrelse, VD och arbetsutskott. De flesta utskott är mer eller mindre permanenta och arbetar med branschneutrala frågor.

Utskottet för kundkontakt

Arbetar för att branschens relation till kunderna ska präglas av affärsmässiga branschvillkor och ömsesidig respekt för varandras roller. Detta gör vi genom samarbete och dialog, framför allt med Systembolaget. Inom detta utskott finns undergrupper för att säkerställa rätt engagemang och kompetens:

Tekniska frågor

För en löpande dialog med Systembolaget kring ett rättssäkert och accepterat system för inköp och kvalitetsäkring.

Sortimentsfrågor

Hanterar övergripande frågeställningar kring Systembolagets sortimentsmodell i syfte att verka för ett marknadsanpassat utbud som återspeglar efterfrågan.

Logistik

Samordnar diskussion på en aggregerad nivå kring prognosverktyg, leveransäkerhet och säker påfyllnadsgrad i butik.

CSR

Verkar för ett modernt och gemensamt drivet CSR-ansvar.

Utskottet för samhällskontakt

Arbetar med alla typer av samhällskontakter. Fokus ligger på alkoholpolitik, gränshandel och illegal vidareförsäljning av alkohol, marknadsföring och socialt ansvar.

Vår historia

SVL bildades 1998. Det hade då gått några år sedan Sverige blev medlem i EU och monopolen för import och tillverkning hade avskaffats. På kort tid fick Sverige flera hundra importörer och/eller tillverkare av spritdrycker och vin.

De tongivande företagen beslöt sig för att gå samman i Sprit & Vinleverantörsföreningen för att den vägen driva frågor som är av gemensamt intresse för medlemmarna. Namnet valdes för att det inte skulle råda något tvivel om vad föreningen sysslar med. Från början anslöt sig 21 företag till föreningen. Under årens lopp har antalet ökat och uppgår idag till ett 50-tal.

Föreningen var under de första åren en del av Svensk Handel. Eftersom föreningens medlemmar är en kombination av tillverkare och importörer valde man att lämna Svensk Handel 2001 för att stå på egna ben.

Våren 2007 bildades en ny sektion inom SVL för tillverkare: Sveriges sprit- och vinproducenter.

Sektionen skall tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i produktions- och exportfrågor på nationell och internationell nivå. Rätt till medlemskap i sektionen har de företag med säte i Sverige som bedriver tillverkning av vin, sprit eller andra alkoholdrycker. Företaget skall också stå under Livsmedelsverkets tillsyn samt vara medlem i SVL.

Vår styrelse

SVL:s styrelse består av ordförande och högst tio ordinarie ledamöter samt tio suppleanter. Ordföranden kan vara en neutral person, som inte kommer från något av SVL:s medlemsföretag. Styrelsen väljs av årsmötet. Varje ledamot och suppleant, liksom ordföranden, väljs på två år i taget. Det betyder att halva styrelsen väljs vid ett årsmöte. Detta ger kontinuitet i styrelsearbetet. Vår nuvarande styrelse:

Rolf Cassergren (ordförande), The Absolut Company

Emil Sallnäs, Giertz Vinimport
Katarina Leijon-Becht, Pernod Ricard Sweden
Anna Möller, Altia Sweden
Mikael Holm, Diageo Sweden
Carl Johan Svaton, Arvid Nordqvist HAB
Johan Hermansson, Hermansson & Co
Christof von Heincz, Spring Wine & Spirits
Staffan Liss, Domaine Wine
Roger Arpell, Solera Group

Vår organisation

Kontakt: Anna De Geer, VD